Ózdi Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

2021.10.08.
 

I. Szervezeti és személyzeti adatok

1

Közfeladatot ellátó szerv

Hivatalos neve

Ózdi Szakképzési Centrum

Székhelye

 3600 Ózd, Kiserdõalja 1.

Postai címe

 3600 Ózd, Pf.: 187.

Telefon- és fax száma

 +36 48 310-158

E-mai címe

ozdiszc@ozdiszc.hu

Weboldal elérhetõsége

 https://ozdiszc.hu

Ügyfélszolgálat elérhetõsége

Telefonszám:
+36 48 310-158
Ügyfélfogadás helye:
3600 Ózd, Kiserdõalja 1.

Felnõttképzési ügyfélszolgálat elérhetõsége

Vámos Tamás – főigazgató-helyettes

Hétfõ, Szerda, Péntek: 10:00-12:00

2

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

ÓSZC szervezeti felépítése

Ózdi Szakképzési Centrum vezetése

Ózdi Szakképzési Centrum szervezeti egységeinek munkatársai


3


A közfeladatot ellátó szerv vezetõinek és az egyes szervezeti egységek vezetõinek neve, beosztása, elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Nagy Zsuzsanna kancellár
+36 48 310-158, 
kancellar@ozdiszc.hu
3600 Ózd, Pf.: 187.

Tuza Ottó főigazgató
+36 48 310-158, 
tuza.otto@ozdiszc.hu
3600 Ózd, Pf.: 187.

Ujlaki Istvánné gazdasági vezető
+36 48 310-158, 
ujlaki.istvanne@ozdiszc.hu
3600 Ózd, Pf.: 187.

Vámos Tamás főigazgató-helyettes
+36 48 310-158, 
vamos.tamas@ozdiszc.hu
3600 Ózd, Pf.: 187.

4

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezetõ neve, elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Kovács Alexa – titkársági ügyintéző
+36 48 310-158, 

 

Ügyfélfogadási rend:
Hétfõ, Szerda, Péntek: 10:00-12:00

5

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetõsége

nem releváns

6

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

nem releváns

7

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével mûködõ gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetõsége, tevékenységi köre, képviselõjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

8

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetõsége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelõ szervének tagjai

nem releváns

9

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetõje, honlapjának elérhetősége

nem releváns

10

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

nem releváns

11

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének adatai:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Postafiók címe: 1884 Budapest Pf. 1.
Telefonszám: 
Fax: 
E-mail
Web: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Középirányító szerv:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefonszám: +36 1 477 5600,
+36 1 303 9300
Ügyfélszolgálati elérhetőség:
 +36 1 477 5942
E-mail: szakkepzes@nive.hu
Web: https://www.nive.hu

12

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetõsége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Ózdi Szakképzési Centrum iskolái

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Ózdi SZC Bródy Imre Technikum
http://www.brody-ozd.edu.hu/

Ózdi SZC Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola
http://www.gasziozd.hu/

Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
http://www.suranyi-szki.sulinet.hu/

Ózdi SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola
http://www.deaksuli.hu/

Ózdi SZC Pattantyús- Ábraház Géza Szakképző Iskola
http://pagszi.sulinet.hu/

Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont

http://ozdirfv.hu/

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetõsége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Ózdi Szakképzési Centrum iskolái

     

II. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok

1

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetõ jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és mûködési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A szakképzésrõl szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

Ózdi Szakképzési Centrum Alapító okirata

Ózdi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Adatvédelmi Szabályzat

2

Az országos illetékességû szervek, valamint a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységérõl szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

3

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns

4

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkezõ szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvetõ eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidõ), az ügyek intézését segítõ útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthetõ formanyomtatványok, az igénybe vehetõ elektronikus programok elérése, idõpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megilletõ jogokról és az ügyfelet terhelõ kötelezettségekrõl

Nem releváns

5

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésébõl finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendõ díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Nem releváns

6

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, idõtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdõíves adatfelvétel esetén a kitöltendõ kérdõív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendõ nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyûjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Nem releváns

7

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem releváns

8

A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje, az állampolgári közremûködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzõkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

9

A törvény alapján közzéteendõ jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselõ-testületének nyilvános ülésére benyújtott elõterjesztések a benyújtás idõpontjától

Nem releváns

10

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

http://www.ozdiszc.hu/category/hirek/

11

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

http://www.ozdiszc.hu

12

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenõrzések nyilvános megállapításai

ÁSZ jelentés:
www.asz.hu
 -> Jelentések ->Összes jelentés ->
Összes jelentés sorszám szerint -> Központi költségvetési szervek ellenõrzése -> Szakképzési Centrumok 2020

13

A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetõsége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelõs, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekû adatok megismerése
Bejelentõ lap 

Vámos Tamás adatvédelmi felelõs
titkarsag@ozdiszc.hu

Szaniszló Károly integritás tanácsadó
titkarsag@ozdiszc.hu

14

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyûjtés eredményei, idõbeli változásuk

Nem releváns

15

A közérdekû adatokkal kapcsolatos kötelezõ statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nem releváns

16

Azon közérdekû adatok hasznosítására irányuló szerzõdések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerzõdõ fél

Nem releváns

17

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévõ közérdekû adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerzõdési feltételek

Nem releváns

18

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns

19

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levõ, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhetõ kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levõ,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nem releváns

20

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerzõdési feltételek elektronikusan szerkeszthetõ változata

Nem releváns

21

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történõ rendelkezésre bocsátásáért fizetendõ díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képezõ tényezõkkel együttesen

Nem releváns

22

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns

23

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerzõdõ feleinek megjelölése, a kizárólagosság idõtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

24

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns

25

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerzõdés vagy más kötelezõ erõvel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetõségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyûjtésével, elõállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggõ költségek jelentõs részének saját bevételbõl való fedezését írja elõ a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns

     

III. Gazdálkodási adatok

1

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2022. évi elemi költségvetés

2021. évi elemi költségvetés

2020. évi elemi költségvetés 1.

2020. évi elemi költségvetés 2.

2019. évi elemi költségvetés 1.

2019. évi elemi költségvetés 2.

 

2

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetõk és vezetõ tisztségviselõk illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

ÓSZC 2022. I. negyedéves személyi juttatásai

ÓSZC 2021. I. negyedéves személyi juttatásai

ÓSZC 2021. II. negyedéves személyi juttatásai

ÓSZC 2021. III. negyedéves személyi juttatásai

ÓSZC 2021. IV. negyedéves személyi juttatásai

ÓSZC 2020. I. negyedéves személyi juttatásai

ÓSZC 2020. II. negyedéves személyi juttatásai

ÓSZC 2020. III. negyedéves személyi juttatásai

ÓSZC 2020. IV. negyedéves személyi juttatásai

3

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel elõtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem releváns

4

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ, ötmillió forintot elérõ vagy azt meghaladó értékû árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezése (típusa), tárgya, a szerzõdést kötõ felek neve, a szerzõdés értéke, határozott idõre kötött szerzõdés esetében annak idõtartama

Feltöltés alatt

5

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetõk, pályázat eredménye)

Nem releváns

6

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítõ szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggõ kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem releváns

7)

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerzõdések

Európai Uniós projektek

8)

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerzõdésekrõl)

Feltöltés alatt 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  Alapító okirat 2022

Letöltés

  SZMSZ 2022

Letöltés

  A felnőttképzési tevékenység minőségbiztosítási kézikönyve

Letöltés

Gazdálkodási adatok

  2022. I. negyedévi személyi juttatásai

Letöltés

  2021. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2021. I. negyedévi személyi juttatásai

Letöltés

  2021. II. negyedévi személyi juttatásai

Letöltés

  2021. III. negyedévi személyi juttatásai

Letöltés

  2021. IV. negyedévi személyi juttatásai

Letöltés

  2020. évi beszámoló

Letöltés

  2020. évi elemi költségvetés 1.

Letöltés

  2020. évi elemi költségvetés 2.

Letöltés

  2020. I. negyedévi személyi juttatásai

Letöltés

  2020. II. negyedévi személyi juttatásai

Letöltés

  2020. III. negyedévi személyi juttatásai

Letöltés

  2020. IV. negyedévi személyi juttatásai

Letöltés

Archívum • KIM
 • IKK
  Széchenyi 2020

   • SZC logo fehér
   • Ózdi Szakképzési Centrum

    3600 Ózd, Kiserdőalja 1.

   • Telefon: +36 (48) 310-158

    E-mail: ozdiszc@ozdiszc.hu

    OM azonosító: 203046

    Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000064


   2023Ózdi Szakképzési Centrum